Att skriva uppsats

En vanligt uppgift i skolan är att skriva uppsats som kan handla om olika ämnen och ha olika former. Det kan vara för övningens skull eller även ett prov. Beroende på ämne och syfte kan utformning av uppsatsen vara annorlunda och bedömas på olika sätt. Om uppsatsen ska skrivas inom ett språkämne kan själva handlingen vara sekundär eftersom det är primärt språkets bruk som ska bedömas men i andra fall kan det vara hur faktan tolkas som är det uppsatsen bedöms efter.

En uppsats är en faktabaserad och utredande text som ska skrivas på ett strukturerat sätt. Det minsta en uppsats ska innehålla är inledning, uppsatsens text och sammanfattning.  

Såhär ska en uppsats vara strukturerat

Beroende på nivå som uppsatsen ska skrivas på finns skillnader mellan riktlinjer även om grunden i sig är likt. Läraren som ger uppgiften bör förklara vilka delar som måste finnas med, hur många sidor eller ord uppsatsen bör inkludera och vad uppsatsen bedöms efter. Såhär ska uppsatsens struktur ser ut:

1. Titelsida

På titelsidan ska titel, författaren och när uppsatsen ha skrivits finnas med. Det ska även innehålla skolans namn eller institutionens namn i högskolans fall. Titelsidan ska innehålla relevant information för läsaren och ska se tilltalande ut. Titeln i sig ska vara kort och intresseväckande.

2. Sammanfattning

Sammanfattningen är också kallad abstract och ska innehålla en kort summering av själva uppsatsen. Sammanfattningen ska presentera syftet med uppsatsen och väcka intresse för huvudinnehållet men ge även en kort inblick i resultatet. Den ska vara lättläst och längden av sammanfattningen är beroende på längden av uppsatsen.

3. Innehållsförteckning

En Innehållsförteckning är som en karta för läsaren. Det är en översikt över uppsatsen och ska presenteras innan texten. Beroende på omfattningen av uppsatsen ska det vara uppdelad i tydligt numrerade huvudavdelningar och underavdelningar med rubriknamn och sidnummer. Vanligtvis börjar sidnumreringen med uppsatsens inledning. Sidor med titel, sammanfattning och innehållsförteckning är onumrerade och behöver därför inte inkluderas i innehållsförteckningen.

4. Inledning

I inledningen presenteras uppsatsens ämne. Problemet som man söker svar på i uppsatsen ska presenteras för läsaren och inledningen ska engagera och sätta läsaren in i ämnet. Texten ska återspegla hela uppsatsen och ska innehålla bakgrund till ämnet, syfte och problemformulering beskrivning av hur texten är strukturerad.

5. Uppsatsens text

Uppsatsens text är vad som utgör själva uppsatsen och är merparten av uppsatsatsen. Här ska teoribakgrund och metod beskrivas och det ska avslutas med resultatredovisning och diskussion.

Mycket av uppsatsens trovärdighet skapas i metodbeskrivningen. Därför ska metodbeskrivningen vara utförlig och noggrann. Här berättar man det man har gjort och förklarar varför. Det ska finnas med hur materialet samlades in och hur man analyserar materialet.

Resultatredovisningen är en av uppsatsens viktigaste delar eftersom det är här man presentera det man har kommit fram till. Här ska man svara på sin egen frågeställning som presenterades i inledningskapitlet. 

Resultaten ska redovisas sakligt och objektivt medans man ska använda egna reflektioner och tolka sina resultat i diskussionen. I diskussionsdelen ska man tänka och skriva kritiskt och diskutera frågeställningen i förhållande till resultatet.

Att tänka på:

Resultat: Presentera, organisera och kategorisera

Analys: Tolka, jämföra och förklara

Diskussion: Ifrågasätta, motivera och reflektera 

6. Slutsats

Här ska uppsatsens text följas upp men en kort summering av det man ha kommit fram till. 

7. Referenser och citat

Sist ska det finnas en referenslista med där alla de källor som nämns i arbetet är med.

Några tips för att lägga upp uppsatsarbete

- Planering

Första steg är att planera upplägget av uppsatsen och att skapa en tidsplan som ska följas. Om det finns en struktur som visar vad ska göra och när det ska det göras är det enklare att ta sig an arbetet..

- Hitta ditt ämne

Nästa steg är att bestämma sig för vad det ska skrivas om. Ämnesområdet är vanligtvis bestämt men man måste själv hitta sin egen vinkel på ämnet. Det är viktigt att välja något av intresse eftersom det gör det lättare att skriva.

- Research

Hitta litteratur till uppsatsen. Det är tidskrävande eftersom det finns väldigt mycket att läsa. Därför är det viktigt att kategorisera vilken typ av information man är ute efter. Samtidigt som man samlar in litteraturen är det bra att katalogisera det som ska användas. Det behövs senare i källförteckningen.

- Ramverk

För att underlätta skrivandet av uppsatsen behövs ett ramverk där man bestämmer sig för hur informationen ska presenteras. Till exempel kan man skriva en omfattande innehållsförteckning till att börja med.

- Skriva

Nästa steget handlar om att börja skriva första utkast av uppsatsen i sin helhet. Skriva mycket och gå tillbaka sen för att rätta till är enklare än börja om och om med ett vitt papper. 

- Redigera

Till slut är det dags att redigera. Ett tips är att alltid fokusera på olika aspekter. Till exempel: En läsning med fokus enbart på grammatik, en annan läsning med fokus på struktur osv.