Förskolornas olika pedagogiska inriktningar

Här listar SchoolParrot förskolans pedagogiska inriktningar.
Förskolan har flertalet olika pedagogiska inriktningar
Förskolan har flertalet olika pedagogiska inriktningar

Förskolor och skolor arbetar oftast med olika pedagogiska inriktningar, och som förälder är det inte alltid lätt att orientera sig. Men lugn, SchoolParrot hjälper dig reda ut Sveriges populäraste pedagogiska inriktningar bland förskolor.


Kommunal barnomsorg

Friedrich Fröbel var den som grundlade redan 1800-talet delar av den pedagogik som än idag används på kommunala förskolor. Den kommunala barnomsorgens pedagogik vilar på idéer om att konsekvent använda sig av olika teman som en röd tråd under terminens gång. Att vara konsekvent av teman gör att man kan främja barnens lärande - det är mycket av den idén som lever kvar idag och som ligger till grund för hur den svenska förskolans och grundskolans läroplan ser ut.


Montessoripedagogik

Grundare av denna sorts pedagogik var den italienska damen Maria Montessori som levde mellan 1870 till 1952 och var både läkare och pedagog under sin livstid. Montessoripedagogik bygger på teorin om att barnen har en egen personlig utveckling och själva känner när de är mogna nog att lära sig något nytt. Därför är en av pedagogernas viktigaste roll att vägleda barnet med respekt för barnets egna mognad, utveckling och val som de gör. På en Montessoriförskola ska barnen lära sig att turas om och samarbete, och här finns “material” (leksaker) oftast i ett exemplar just för detta syfte. Idag finns runt 300 förskolor och skolor som erbjuder Montessoripedagogik.


Waldorfpedagogik

Det är från den den österrikiske filosofen och skriftställare Rudolf Steiner som vi har fått Waldorfpedagogiken, en inriktning där fokus ligger på att locka fram barnets inneboende själ och fantasi, istället för att proppa barnet med kunskap och fakta. Stort fokus ligger därför på lek, fantasi och dans; rytm, rörelse och kroppsspråk, helst utan materiella leksaker. Denna typ av pedagogik betonar också barnens utveckling genom att ta efter och härma. Idag finns det ungefär 77 stycken förskolor som erbjuder Waldorfpedagogik. Men denna pedagogik är inte helt utan sina kritiker, som menar att barnen inte lära sig så mycket.


Reggio-Emilia

Den här pedagogiska inriktningen har också ett ursprung från Italien, nämligen staden Reggio Emilia, den plats där Lois Malaguzzi var med och utvecklade barnomsorgen efter andra världskriget. Denna pedagogik betonar skapandets roll i barnets utveckling och fokus ligger på skapande av sagor, bilder, berättelser, färg och form. Och det är barnens egna idéer och tankar som är i centrum vilket gör att dom lättare kan ta till sig sammanhanget och kunskaper. Det är en inriktning som många kommunala förskolor i Sverige tar inspiration från.


I Ur och Skur

Denna typ av metodik bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och naturnära upplevelser för alla sinnen, och som namnet antyder, i alla väder. Det är en inriktning skapat av Friluftsfrämjandet som värnar om att barnen ska leka, upptäcka och lära sig med alla sinnen och hela kroppen, ute i naturens olika miljöer. Det är ett praktiskt och lustfyllt sätt att få barn att bli nyfikna och få förståelse. Idag finns runt 170 förskolor runt om i Sverige med "I Ur och Skur"-inriktning.


Freinet pedagogik

Célestin Freinet är den franske pedagogen som utformade vad som kallas för verklighetspedagogik eller arbetspedagogik. I denna typ av pedagogik ger man barn chansen att experimenter väldigt mycket, och man vill värna om barns möjligheter att undersöka och utforskar världen och verkligheten. Det praktiska och det teoretiska ses som jämbördigt med varandra och ska ges lika mycket tid och prioritering. Denna form av pedagogik har haft stort inflytande på den svenska skolans utveckling.


Fristående förskola

En fristående skola är en skola som inte är kommunalt driven, utan drivs exempelvis av ett enskilt företag eller en föräldraorganisation. Men för att driven av fristående skola måste man ansöka om tillåtelse hos både kommunen och skolverket, och de måste följa den svenska läroplanen.