Positiv PISA-trend

Elever, lärare och rektorer gör ett bra arbete

PISA resultatet visar tydligt att många elever, lärare och rektorer gör ett bra arbete. Svenska 15-åringar presterar över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden och i läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har bättre resultat än Sverige. 

Svenska skolan är på rätt väg

PISA mäter elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I PISA 2012 presterade svenska elever långt under genomsnittet bland OECD-länderna i samtliga tre ämnesområden. I PISA 2015 vände trenden och i PISA 2018 har Sveriges resultat förbättrats ytterligare. 

Läsförståelse

Läsförståelse testar elevernas förmåga att söka information och att reflektera över, tolka och bedöma olika texter. I PISA 2018 ligger Sverige (506 poäng) 19 poäng över OECD-genomsnittet. Bara fyra OECD-länder har nu statistiskt säkerställt högre resultat än Sverige.

Matematik

Matematikdelen i PISA testar elevernas förmåga att tillämpa matte för att lösa problem som de kan tänkas möta i sitt dagliga liv. I PISA 2018 ligger Sverige (502 poäng) 13 poäng över OECD-genomsnittet.

Naturkunskap

I naturvetenskap testas eleverna i att använda och förstå naturvetenskapliga teorier, modeller och begrepp. Likaså mäts elevernas förmåga att tolka, bedöma och kommentera texter med naturvetenskapligt innehåll. I PISA 2018 ligger Sverige (499 poäng) 10 poäng över OECD-genomsnittet.

Inom alla tre områden ligger Sverige över genomsnittet. Även om de tre områdena inte täcker alla ämnen i skolan bedöms dessa 3 områden viktiga för att kunna ta till sig och analysera information. Därför kan resultaten ses som ett mått på hur väl rustade 15-åringar är inför framtiden. Resultatet är ett positivt tecken inte bara för svenska skolan utan även för hela Sverige eftersom sammanhanget mellan goda resultat på internationella kunskapsmätningar och god tillväxt är väl belagt.

Minskad skillnad mellan flickor och pojkar

Positiv är också att skillnaden mellan mellan flickor och pojkar blir mindre i Sverige. I PISA 2012 var skillnaderna större än OECD-genomsnittet men har nu minskat till samma nivå som OECD. Flickor presterar genomsnittligt bättre (i alla OECD länder) i skolan dock har skillnaderna i läsförståelse minskat från 51 poäng i PISA 2012 till 34 poäng i PISA 2018. 

Likvärdighet inte förbättrad

Även om resultatet är positiv och visar att svenska skolan är på rätt väg finns det några resultat som kräver uppmärksamhet. Jämfört med övriga OECD-länder ligger Sverige på en genomsnittlig nivå när det gäller hur likvärdigt skolsystemet är. Det har inte blivit bättre under de senaste åren och svenska skolan är mindre likvärdig än skolan i övriga Norden. 

Brister i resurstilldelningen

Bekymmersam är att det finns brister i skolans resurstilldelningen. Rektorerna i skolor med en mindre gynnsam socioekonomisk elevsammansättning svarar i PISA-enkäten att de i högre grad upplever problem med lärarrekrytering och lärares kompetens och förutsättningar. Enligt rapporten riskerar elever som går i dessa skolor att få sämre undervisning på grund av det.

Hög andel av icke medverkande elever

Andelen av inte medverkande elever i PISA-undersökningen var med 11 procent ovanligt högt och högst av alla OECD länder. Elever kan undantas om de exempelvis har en svår funktionsnedsättning eller om de är nyanlända och saknar tillräckliga kunskaper i svenska. I Sverige handlar det till stor del om nyanlända elever som har tagits bort på grund av för dåliga kunskaper i svenska. 

Det finns mycket anledning att glädjas över PISA resultatet men det är inte dags att luta sig tillbaka. Svenska skolan är på rätt väg även om det finns en del utmaningar som t. ex. segregation i skolan, likvärdighet och den kommande lärarbrist. Bra jobbat svenska skolan, fortsätt så!

Om PISA

PISA står för Programme for International Student Assessment. Det är en internationell studie som organiseras av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Skolverket ansvarar för studien i Sverige. Studien som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap har genomförts vart tredje år sedan år 2000. Totalt deltar 79 länder, varav samtliga 37 OECD-länder i PISA 2018. Totalt 600 000 15-åringar deltog i PISA 2018. I Sverige deltog 5 500 elever i 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor. Eleverna genomför ett datorbaserat prov och en elevenkät. Skolornas rektorer svarar också på en skolenkät.

OECD report om Sverige finns här