Vasaskolan Göteborg börjar använda SchoolParrot!

Vasaskolan Göteborg börjar använda SchoolParrot!
Vasaskolan Göteborg börjar använda SchoolParrot!
Vasaskolan Göteborg börjar använda SchoolParrot!

Vi är väldigt nöjda med SchoolParrot och för varje ny skola eller utbildning som ansluter sig får vi även reda på hur de uppfattar tjänsten. Väldigt glädjande att grundskolan Vasaskolan i Göteborg nu har valt att börja använda SchoolParrot med fina ord från rektorn Matilda. 

Matilda G Stålbert, rektor, om varför man valde SchoolParrot:

"Vasaskolan är glada över att ha startat upp ett samarbete med SchoolParrot. Detta då vi ser att det är viktigt att komplettera våra egna enkäter och skolinspektionens kvalitativa redovisningar, med elevers och vårdnadshavares egna omdömen om skolan. Vi tycker det är positivt att det utöver den transparens det skapar ges en möjlighet att svara på de omdömen som skrivs om skolan, och på så sätt ge möjlighet till utveckling av verksamheten. Vasaskolan står för verkligt växande för våra elever men också för oss som skola. 

SchoolParrot är ett fantastiskt verktyg att använda för att öppna upp och låta fler lära känna vår skola."

Om Vasaskolan.

Vasaskolan är en kristen friskola med Stiftelsen för Kristna skolor som huvudman. Vasaskolan erhåller skolpeng från Göteborgs kommun i enlighet med riksdagens beslut. Den är inte vinstdrivande. Vasaskolan arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en hög kvalitet inom hela sin verksamhet. Skolan är en del i det allmänna skolväsendet i Sverige och undervisningen följer gällande skollag och läroplan. Vasaskolan har enligt sina stadgar uppdraget att vara en skola med kristen profil i Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition. Denna profil tar sig olika uttryck:

– Varje människa är en Guds skapelse med unika gåvor. I utvecklingen av dessa har skolan sitt uppdrag. Människans värde och värdighet är grunden för ett respektfullt umgänge på skolan. En god atmosfär i klassrum och på raster ger barnet en grundtrygghet i skolan. Detta innebär ett tålmodigt, dagligt arbete, som skolan lägger stor vikt vid.

– Att utforska världen och förstå den hör till människans uppgift. Att använda förnuft och god pedagogik för att nå färdigheter i olika ämnen är utifrån en kristen grundsyn viktigt och meningsfullt.

I skolan, inom ramen för utbildningen, ges grundläggande kunskaper om den kristna tron. Vidare ger skolan plats för bön och utläggningar av Bibelns ord, vilket sker i morgonböner och vid de högtidliga avslutningar som äger rum i form av en gudstjänst i kyrkan. Vasaskolan öppen för alla, oavsett vilken tro eller livsåskådning man omfattar.

Skolan äger tre fastigheter på Viktor Rydbergsgatan. Förskoleklassen till och med år 3 bedriver sin verksamhet på Viktor Rydbergsgatan 28. I denna fastighet inryms också vårt fritidshem. Vi erbjuder fritidsplats för elever från år F-3. På Viktor Rydbergsgatan 18 har år4-6 sina klassrum. I detta hus finns också skolans expedition, slöjdsalar och bildsal. År 7-9 har sina hemklassrum på Viktor Rydbergsgatan 22. Där finns också vår NO-sal och musiksal. Övriga lokaler som används är: Studenternas idrottshall Fysiken på Guldheden, där eleverna har idrott och Medicinska föreningen hus på Högåsplatsen, granne med skolan, där vi äter skollunch.

Vasaskolans hemsida: https://vasaskolan.net/ 

Vasaskolans sida på SchoolParrot: https://www.schoolparrot.se/schools/vasaskolan-11355 

SchoolParrot är Sveriges största plattform för omdömen om skolor och utbildningar. Företaget etablerades under 2019 och har haft en stark tillväxt sedan dess. SchoolParrot har även expanderat till UK, Sydafrika och Nya Zeeland och fler länder är planerade. Varje månad har vi närmare 100 000 besök från vårdnadshavare och elever som läser och skapar omdömen om skolor. Sökande till skolor är mer benägna än tidigare att hitta "vad säger andra om skolan online?” Era blivande elever och vårdnadshavare använder redan SchoolParrot.